انفجار هواپیما پر از سیب خشک در آسمان

مکعب های خشک شده با ذخیره سازی روی محلول های نمک اشباع نسبت به فعالیت های متغیر آب متعادل شدند. آبرسانی مجدد به مدت یک ساعت در آب با دمای 20 درجه سانتی گراد انجام شد.

افزایش هم در جرم و هم حجم مکعب ها در طول آبرسانی مجدد دنبال شد تغییرات ارتفاع یک مکعب با استفاده از گیج جابجایی حداقل ثبت شد.

میکروسکوپ انتقال الکترونی برای اندازه گیری ضخامت دیواره سلولی در مواد خام و هیدراته استفاده شد حالت های خشک کردن بر رفتار مکعب های سیب پس از آبرسانی مجدد تأثیر می گذارد.

سیب خشک همرفتی آب را جذب کرد و در طول آبرسانی مجدد متورم شد و در ابتدای فرآیند خیس شدن، یک فروپاشی ساختار مشاهده شد تجزیه و تحلیل افزایش جرم و حجم نشان داد که در ابتدای آبرسانی مجدد مویرگ ها و منافذ با آب پر شده و پس از آن تورم پلیمرهای زیستی رخ می دهد.

دیواره های سلولی آب را جذب کردند، اما ضخامت آنها پس از یک ساعت آبرسانی مجدد نصف ضخامت سیب خام بود سیب خشک خانگی یخ زده خیلی سریعتر از سیب های خشک شده با همرفت افزایش یافت.

آبگیری مجدد باعث فروریختن سازه شد که در طول خیس شدن بیشتر بازسازی نشد از سوی دیگر، دیواره های سلولی به طور قابل توجهی در طول آبرسانی مجدد متورم شد و به ضخامت تقریباً به ضخامت سیب خام رسید.

استنباط شد که انجماد بافت آسیب دیده، که پس از خشک شدن حاوی ناپیوستگی های متعدد است از این رو، تورم دامنه‌هایی که ساختاری پیوسته تشکیل نمی‌دادند، تکثیر نشد و با افزایش حجم در مقیاس ماکروسکوپی بیان شد.

فعالیت اولیه آب هر دو ماده مورد بررسی بر فروپاشی ساختار در طول آبرسانی مجدد تأثیر گذاشت. هرچه فعالیت آب بیشتر باشد، سریعتر فروپاشی می شود.

خشک شدن باعث تغییرات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی در مواد غذایی می شود تبخیر آب باعث خشک شدن ماتریکس جامد ماده و افزایش غلظت مواد محلول در محلول باقی مانده می شود.

آب حذف شده از مواد حداقل تا حدی با هوا جایگزین می شود و تماس با اکسیژن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. اینها ویژگی های اصلی خشک کردن همرفتی غذاهای جامد مرطوب هستند.

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.